Sekretesspolicy och cookies

Integritetspolicy

1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Information om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara z. B. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Dessa data samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats är värd extern. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hostarens servrar. Detta kan vara v. a. IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen sker i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO) och i intresset av ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och följa våra instruktioner i förhållande till dessa uppgifter.

Vi använder följande värd:

Inleed (Yelles AB)
Ovabacksgattu 10
793 70 Tällberg (SE)
VAT-Nr: SE556931678801

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Hulevik Smide AB
Sjövägen 7
342 53 Lönashult
Sverige

Telefon: +46 (0) 70 332 99 99
E-Mail:

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 bokstav a GDPR eller artikel 9.2 bokstav a GDPR, om särskilda datakategorier enligt artikel 9.1 GDPR behandlas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandling på artikel 49.1 (a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information på din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras även databehandling på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsförklaring ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU garanteras. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna över personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTTEN ATT NÄR SOM HELST SÄGA EMOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASEKRETESSPOLICY. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL FÖR BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHET (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21 (1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST SÄGA EMOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

Information, rättelse och radering

Inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst . Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under undersökningens varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter skett/skeder olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Om vi ​​inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som råder, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter - förutom lagringen av dem - endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl viktiga allmänintressen för Europeiska unionen eller en medlemsstat behandlas.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integrering av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller i reklamsyfte.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies). lagras på basis av artikel 6 (1) (f) GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna dataskyddsförklaring.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • operativsystem som används
  • Hänvisningsadress URL
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tid för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan när som helst återkallas.

De uppgifter du skickat till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

5. Sociala medier

Inslag i sociala medier med Shariff

Element från sociala medier används på denna webbplats (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Du kan vanligtvis känna igen de sociala medieelementen på respektive sociala mediers logotyper. För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi endast dessa element tillsammans med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna applikation förhindrar de sociala medieelementen som är integrerade på denna webbplats från att överföra dina personuppgifter till respektive leverantör när du först går in på webbplatsen.

Först när du aktiverar respektive sociala medieelement genom att klicka på tillhörande knapp kommer en direkt anslutning till leverantörens server att upprättas (samtycke). Så fort du aktiverar elementet sociala medier får respektive leverantör informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook) samtidigt, kan respektive leverantör tilldela besöket på denna webbplats till ditt användarkonto.

Aktivering av plugin-programmet representerar samtycke i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit a GDPR och paragraf 25 punkt 1 TTDSG. Du kan när som helst återkalla detta samtycke med verkan för framtiden.

Tjänsten används för att erhålla det lagstadgade samtycke för användning av vissa teknologier. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 (c) GDPR.

6. Analysverktyg och reklam

Matomo

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod.

Med hjälp av Matomo kan vi samla in och analysera data om webbplatsbesökarnas användning av vår webbplats. Detta gör att vi bl.a. ta reda på när vilka sidvisningar gjordes och från vilken region de kommer. Vi registrerar också olika loggfiler (t.ex. IP-adress, referens, webbläsare och operativsystem som används) och kan mäta om våra webbplatsbesökare utför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp, etc.).

Detta analysverktyg används på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para B. enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

IP-anonymisering

När vi analyserar med Matomo använder vi IP-anonymisering. Din IP-adress förkortas innan analysen så att den inte längre tydligt kan tilldelas dig.

Hosting

Vi är värd för Matomo med följande tredje part:

Inleed (Yelles AB)
Ovabacksgattu 10
793 70 Tällberg (SE)
VAT-nr: SE556931678801

7. Plugins och verktyg

Google kartor

Den här sidan använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du anropar Google Maps laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR och artikel 25 punkt 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens enhet (t.ex. fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles dataskyddsdeklaration:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv.


Denna dataskyddsdeklaration skapades med hjälp av dataskyddsgeneratorn från e-recht24 Premium
https://www.e-recht24.de

Information om länkar på huleviksmide.se

Vår webbplats huleviksmide.se innehåller länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är markerade med följande symbol Extern länk.
Om du klickar på en av dessa länkar kommer du att omdirigeras till tredje parts webbplatser. Dessa leverantörer har sina egna sekretesspolicyer, som inte är vårt ansvar. Genom att klicka och vidarebefordra kan personuppgifter överföras till dessa webbplatser. Innan du klickar, vänligen informera dig om riktlinjerna för dataskydd för respektive webbplatsoperatör.